ihao論壇 » Flash 遊戲 » 其他類遊戲 » 最新加入排列

遊戲選項

縮圖顯示遊戲
詳盡顯示遊戲
遊戲搜尋及排名
查看排行成績

個人資料

名稱 : 試玩遊客
強烈建議您 [按此註冊]
這樣便可得到 [ 試玩遊客 ]
無法實現的功能及娛樂
成為會員更可獲贈 金錢
用作參予本壇活動資金

FLASH 遊戲

版本 : 060710
 

詳盡顯示遊戲 » 其他類遊戲 » 共有 1 個

  每局遊戲最高嬴取上限為 » 金錢 100 元
遊戲名稱 : 鋤大 D 遊戲說明 : 運用滑鼠點擊 及 鍵盤 控制 , 與 鋤大 D 玩法相同
遊戲類別 : 其他類遊戲 遊戲次數 : 共 3636 人玩過      
好玩指數 : 第 一 名 : 試玩遊客 - 5540 分 - LV16 - Top Score: 1180 - 15 Min : 3 Sec (2015-6-15 00:28)
第 二 名 : 試玩遊客 - 5460 分 - LV16 - Top Score: 950 - 15 Min : 18 Sec (2012-6-18 17:45)
第 三 名 : 試玩遊客 - 5330 分 - LV15 - Top Score: 1020 - 15 Min : 57 Sec (2011-3-11 14:15)
第 四 名 : 試玩遊客 - 5300 分 - LV16 - Top Score: 1020 - 16 Min : 1 Sec (2010-9-9 04:06)
第 五 名 : 試玩遊客 - 5270 分 - LV16 - Top Score: 1080 - 16 Min : 1 Sec (2012-5-18 13:04)
第 六 名 : 試玩遊客 - 5180 分 - LV15 - Top Score: 950 - 15 Min : 30 Sec (2011-3-27 15:31)
第 七 名 : 試玩遊客 - 5170 分 - LV15 - Top Score: 960 - 15 Min : 51 Sec (2015-2-23 03:10)
第 八 名 : 試玩遊客 - 3790 分 - LV14 - Top Score: 1180 - 18 Min : 49 Sec (2009-8-9 23:21)
第 九 名 : 試玩遊客 - 3480 分 - LV9 - Top Score: 1080 - 17 Min : 2 Sec (2008-11-7 21:03)
第 十 名 : 試玩遊客 - 3380 分 - LV12 - Top Score: 1560 - 15 Min : 43 Sec (2012-8-12 20:53)
每局收費 : 金錢 1 元
獎金比率 : 200 分 = 1 元
點擊進入 : 鋤大 D - 遊戲室